Trắc nghiệm Mô phôi Đại cương - Y Hà Nội

Câu hỏi và đáp án Trắc nghiệm Mô phôi Đại cương - Y Hà Nội

Câu 1   Phản ứng vỏ không có đặc điểm:

A)        Xảy ra khi tinh trùng gắn vào màng bào tương của noãn.

B)        Xuất hiện lớp hạt vỏ ở vùng bào tương ngay dưới màng noãn.

C)        Các hạt vỏ có dạng lysosom.

D)        Men được giải phóng vào khoảng quanh noãn hoàng.

Đáp án A
Câu 2   Yêú tố không giúp noãn vận chuyển về phía tử cung:

A)        Sự co bóp của tầng cơ vòi trứng.

B)        Lông chuyển tế bào biểu mô vòi trứng.

C)        Đặc tính hấp thu nước màng bụng của vòi trứng.

D)        Các chất tiết của các tế bào biểu mô vòi trứng.

Đáp án D
Câu 3   Tinh trùng chuyển động trong đường sinh dục nữ nhờ:

A)        Sự co bóp của tầng cơ đường sinh dục nữ.

B)        Sự chuyển động của lông chuyển các tế bào biểu mô đường sinh dục nữ.

C)        Sự cuốn theo nước màng bụng.

D)        Sự hỗ trợ các chất tiết đường sinh dục nữ.

Đáp án D
Câu 4   Đặc tính không thuộc fertilysin:

A)        Tăng tính chuyển động của tinh trùng.

B)        Ngưng kết tinh trùng trên bề mặt noãn.

C)        Bản chất là protein.

D)        Có tính đặc trưng cho loài.

Đáp án C
Câu 5   Receptor tinh trùng nguyên phát:

A)        mZP1

B)        mZP2

C)        mZP3

D)        mZP4

Đáp án C
Câu 6   Receptor tinh trùng thứ phát:

A)        mZP1

B)        mZP2

C)        mZP3

D)        mZP4

Đáp án B
Câu 7   Đặc điểm không có của protein gắn vào noãn nguyên phát:

A)        Thành phần cấu trúc thấy trên bề mặt tinh trùng.

B)        Gặp ở nơi noãn gắn vào.

C)        Nhận biết mZP2.

D)        Có ở lá ngoài của túi cực đầu.

Đáp án C
Câu 8   Đặc điểm không có của protein gắn vào noãn thứ phát phát:

A)        Thành phần cấu trúc thấy trên bề mặt tinh trùng.

B)        Gặp ở nơi noãn gắn vào.

C)        Nhận biết mZP2.

D)        Có ở lá ngoài của túi cực đầu.

Đáp án D
Câu 9   Nguồn gốc dịch phôi nang:

A)        Từ máu mẹ.

B)        Do niêm mạc tử cung.

C)        Các tiểu phôi bào tiết ra.

D)        Các đại phôi bào chế tiết.

Đáp án B
Câu 10 Sự phân cắt phôi không mang đặc điểm:

A)        Nối tiếp nhau liên tục hầu như không có gian kỳ.

B)        Phôi bào sinh ra sau có kích thước nhỏ hơn phôi bào sinh ra nó.

C)        Quá trình tổng hợp nhân và bào tương tích cực.

D)        Xảy ra trong quá trình vận chuyển của trứng trong vòi trứng.

Đáp án C
Câu 11 Phôi nang không có đặc điểm :

A)        Có 30-32 phôi bào.

B)        Đang vận chuyển trong vòi trứng.

C)        Trong phôi xuất hiện khoang chứa dịch.

D)        Cực phôi lá nuôi biệt hoá thành 2 lớp: lá nuôi tế bào và lá nuôi hợp bào.

Đáp án B
Câu 12 Đặc điểm không có của phôi dâu:

A)        Xuất hiện vào khoảng ngày thứ 3 sau thụ tinh.

B)        Có 12-16 phôi bào.

C)        Đang được vận chuyển trong vòi trứng.

D)        Có 2 cực: cực phôi và cực đối phôi.

Đáp án D

Câu 13 Nguồn gốc của màng ối:

A)        Ngoại bì phôi.

B)        Nội bì phôi.

C)        Nội bì túi noãn hoàng.

D)        Lá nuôi hợp bào.

Đáp án A
Câu 14 Đặc điểm không có của nước ối:

A)        Khối lượng nước ối tăng dần.

B)        Sản sinh và hấp thu nước ối là một quá trình không đổi.

C)        Lượng nước ối được trao đổi với cơ thể mẹ qua tuần hoàn rau.

D)        Do các tế bào lá nuôi chế tiết.

Đáp án D
Câu 15 Màng ối và khoang ối không thực hiện chức năng:

A)        Che chở cho phôi thai chông những tác động cơ học từ bên ngoài.

B)        Cho phép thai cử động tự do.

C)        Làm cho thai không dính vào màng ối.

D)        Hạn chế dị tật bẩm sinh cho thai.

Đáp án D
Câu 16 Cấu trúc không hoàn toàn do ngoại bì thần kinh biệt hoá tạo thành:

A)        Hệ thần kinh.

B)        Võng mạc.

C)        Tuyến yên.

D)        Tuỷ thượng thận.

Đáp án C
Câu 17 Cấu trúc không hoàn toàn do ngaọi bì biệt hoá tạo thành:

A)        Da và phụ thuộc da.

B)        Hệ thần kinh.

C)        Niệu đạo man.

D)        Võng mạc mắt.

Đáp án C
Câu 18 Túi noãn hoàng của phôi động vật có vú không có đặc điểm và chức năng:

A)        Phát sinh từ nội bì.

B)        Nuôi dưỡng phôi.

C)        được tạo ra 2 lần.

D)        Được bọc ngoài bằng trung bì lá tạng.

Đáp án B
Câu 19 Nguồn gốc của niệu nang:

A)        Nội bì phôi.

B)        Nội bì túi noãn hoàng.

C)        Trung bì ngoài phôi.

D)        Trung bì phôi.

Đáp án B
Câu 20 Nguồn gốc của dây rốn:

A)        Cuống phôi (cuống bụng).

B)        Cuống noãn hoàng.

C)        Cuống phôi và cuống noãn hoàng.

D)        Cuống phôi và niệu nang.

Đáp án C
Câu 21 Dây rốn không có đặc điểm:

A)        Bọc ngoài là biểu mô màng ối.

B)        Phần trung tâm là chất đông Wharton.

C)        Có 1 động mạch và 2 tĩnh mạch rốn.

D)        Nối rốn thai với bánh rau.

Đáp án C
Câu 22 Đặc điểm của phản ứng màng trong suốt:

A)        Xảy ra trước phản ứng vỏ.

B)        Men được giải phóng vào khoảng quanh noãn hoàng

C)        Giúp tinh trùng vượt qua màng trong suốt dễ dàng.

D)        Làm mất khả năng xâm nhập của tinh trùng vào màng trong suốt.

Đáp án D
Câu 23 Vị trí không có trung bì trong phôi ở phía đuôi đĩa phôi :

A)        Màng họng.

B)        Màng nhớp.

C)        Túi noãn hoàng.

D)        Niệu nang.

Đáp án B
Câu 24 Cấu trúc không được tạo ra trong tuần thứ 3 của quá trình phát triển phôi:

A)        Cuống bụng.

B)        Niệu nang.

C)        ống thần kinh ruột-ruột.

D)        Dây sống.

Đáp án A
Câu 25 Nguồn gốc của trung bì phôi :

A)        Đường nguyên thuỷ.

B)        Nút Hesen.

C)        Dây sống.

D)        ống thần kinh - ruột.

Đáp án A
Câu 26 Sự kiện chính xảy ra trong tuần lễ thứ 4 của quá trình phát triển cá thể:

A)        Sự tạo thành trung bì phôi.

B)        Sự tạo ra dây sống và tấm trước dây sống.

C)        Sự tạo ra ống thần kinh - ruột.

D)        Sự tạo ra mầm các cơ quan.

Đáp án D
Câu 27 Sự biệt hoá của ngoại bì thần kinh không trải qua giai đoạn:

A)        Điểm thần kinh.

B)        Tấm thần kinh.

C)        Máng thần kinh.

D)        ống thần kinh.

Đáp án A
Câu 28 Các tế bào từ 2 bờ máng thần kinh di cư sang 2 bên tạo nên cấu trúc:

A)        Mào thần kinh.

B)        Hạch thần kinh.

C)        Túi não.

D)        ống tuỷ.

Đáp án A
Câu 29 Thời điểm thuận lợi cho trứng làm tổ:

A)        Trứng thụ tinh ở giai đoạn phôi nang.

B)        Cực phôi lá nuôi biệt hoá thành 2 lớp.

C)        Niêm mạc tử cung ở thời kỳ trước kinh.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -D
Câu 30 Đặc điểm không xảy ra trong tuần lễ thứ 2 của quá trình phát triển phôi:

A)        Phôi được vận chuyển trong vòi trứng.

B)        Ngoại bì và nội bì phôi được tạo ra.

C)        Túi noãn hoàng được tạo ra 2 lần.

D)        Hình thành cuống phôi.

Đáp án A
Câu 31 Cuống phôi có nguồn gốc từ:

A)        Trung bì màng ối.

B)        Trung bì ngoài phôi.

C)        Trung bì màng đệm.

D)        Trung bì túi noãn hoàng.

Đáp án B
Câu 32 Đặc điểm của cuống phôi:

A)        Chứa niệu nang.

B)        Có nguồn gốc từ trung bì ngoài phôi.

C)        Góp phần tạo ra dây rốn.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -D
Câu 33 Đặc điểm không thuộc các nhung mao đệm nguyên phát:

A)        Có mặt từ tuần thứ 3 của quá trình phát triển phôi.

B)        Bọc kín mặt ngoài của phôi.

C)        Trung mô màng đệm tạo thành trục nhung mao.

D)        Phủ ngoài  trục nhung mao là lá nuôi hợp bào.

Đáp án C
Câu 34 Đặc điểm của các nhung mao đệm thứ phát:

A)        Có mặt từ tuần thứ 3 của quá trình phát triển phôi.

B)        Bọc kín mặt ngoài của phôi.

C)        Trung mô màng đệm tạo thành trục nhung mao.

D)        Phủ ngoài trục nhung mao là lá nuôi hợp bào.

Đáp án C
Câu 35 Đặc điểm không thuộc các nhung mao đệm thứ phát:

A)        Trục nhung mao xuất hiện nhiều mạch máu.

B)        Bọc kín mặt ngoài của phôi.

C)        Màng đệm tạo thành trục nhung mao.

D)        Phủ ngoài trục nhung mao là lá nuôi.

Đáp án B
Câu 36 Trong thời gian có thai, nội mạc thân tử cung được gọi là:

A)        Màng rụng.

B)        Màng rụng tử cung.

C)        Màng rụng rau.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -A
Câu 37 Những biến đổi của màng rụng tử cung:

A)        Lớp trên biến đổi tạo ra lớp đặc.

B)        Lớp sâu tạo thành lớp xốp.

C)        Các tế bào liên kết của lớp đệm biến thành tế bào rụng.

D)        Tất cả các biến đổi trên.

Đáp án -D
Câu 38 Đặc điểm của màng rụng trứng.

A)        Là phần nội mạc tử cung được tái tạo sau hiện tượng làm tổ của trứng.

B)        Lớp nông tạo thành lớp đặc.

C)        Lớp sâu biển đổi tạo ra lớp xốp.

D)        Dày hơn màng rụng rau và màng rụng tử cung.

Đáp án A
Câu 39 Những biến đổi của màng rụng rau:

A)        Lớp nông biến đổi tạo ra lớp đặc.

B)        Lớp sâu biến đổi tạo thành lớp xốp.

C)        Các tế bào liên kết của lớp đệm biến thành tế bào rụng.

D)        Tất cả các biến đổi trên.

Đáp án -D
Câu 40 Biến đổi không xảy ra đối với màng rụng tử cung:

A)        Lớp trên biến đổi tạo ra lớp đặc.

B)        Lớp sâu tạo thành lớp xốp.

C)        Các tế bào liên kết của lớp đệm biến thành tế bào rụng.

D)        Bị phá huỷ một phần bởi các nhung mao đệm.

Đáp án D
Câu 41 Màng rụng rau không có đặc điểm cấu trúc và chức năng:

A)        Ghóp phần tạo ra rau.

B)        Lớp đặc bị phá huỷ tạo ra các khoảng gian nhung mao.

C)        Tạo ra lớp đặc và lớp xốp.

D)        Mỏng hơn màng rụng trứng.

Đáp án D
Câu 42 Vị trí bám của bánh rau:

A)        Đáy tử cung.

B)        Mặt trước hoặc mặt sau thân tử cung.

C)        Cổ tử cung.

D)        Tất cả các vị trí trên.

Đáp án -D
Câu 43 Bánh rau không có đặc điểm cấu tạo:

A)        Mặt trông vào khoang ối được phủ bởi màng ối.

B)        Do hai phần tạo thành: rau mẹ và rau thai.

C)        Có hình đĩa, đường kính khoảng 20cm.

D)        Phần rau mẹ có nguồn gốc từ màng rụng trứng.

Đáp án D
Câu 44 Từ tháng thứ tư, hàng rào rau không có lớp cấu tạo:

A)        Lá nuôi hợp bào.

B)        Lá nuôi tế bào.

C)        Mô liên kết của trục nhung mao đệm.

D)        Nội mô mao mạch đệm.

Đáp án B
Câu 45 Chức năng rau không thực hiện:

A)        Chức năng trao đổi chất.

B)        Chức năng nội tiết.

C)        Chức năng bảo vệ.

D)        Điều hoà thân nhiệt và giữ nhiệt độ ổn định cho thai.

Đáp án D
Câu 46 Vị trí thường xảy ra hiện tượng thụ tinh :

A)        1/3 ngoài vòi trứng.

B)        1/3 trong vòi trứng.

C)        Trên mặt buồng trứng.

D)        Nội mạc tử cung.

Đáp án A
Câu 47 Khi tinh trùng chui vào trong noãn, noãn ở giai đoạn:

A)        Noãn bào I.

B)        Noãn bào II.

C)        Noãn chín.

D)        Noãn nguyên bào.

Đáp án B
Câu 48 Sự thụ tinh được bắt từ khi :

A)        Tinh trùng vào bên trong đường sinh dục nữ.

B)        Tinh trùng đi qua lớp tế bào nang.

C)        Tinh trùng xuyên qua màng trong suốt.

D)        Tinh trùng tiếp xúc với noãn.

Đáp án D
Câu 49 Sự thụ tinh kết thúc khi :

A)        Tinh trùng xuyên qua màng trong suốt.

B)        Tinh trùng tiếp xúc với noãn.

C)        Tinh trùng chui vào bên trong bào tương của noãn.

D)        Tiền nhân đực và tiền nhân cái sát nhập lại.

Đáp án D
Câu 50 Đặc điểm không xảy ra trong giai đoạn năng lực hoá tinh trùng:

A)        Loại bỏ các glycoprotein có trên bề mặt cực đầu tinh trùng để tạo nên các lỗ thủng.

B)        Năng lực hóa tinh trùng ở tử trong tử cung hay vòi trứng.

C)        Sự năng lực hoá tinh trùng nhờ các chất tiết của tử cung hay vòi trứng.

D)        Cực đầu tinh trùng giải phóng các men.

Đáp án D
Câu 51 Giai đoạn phản ứng cực đầu của tinh trùng không có đặc điểm:

A)        Xảy ra khi tinh trùng đã được năng lực hoá.

B)        Xảy ra ngay sau khi tinh trùng vào bên trong đường sinh dục nữ.

C)        Xảy ra sau khi tinh trùng gắn vào màng trong suốt.

D)        Các men được giải phóng giúp tinh trùng đi xuyên qua màng trong suốt.

Đáp án B
Câu 52 Hệ qủa của phản ứng vỏ:

A)        Giúp tinh trùng đi xuyên qua màng trong suốt.

B)        Phản ứng màng trong suốt.

C)        Giúp tinh trùng vượt qua màng bào tương của noãn.

D)        Tinh trùng chui vào bào tương của noãn.

Đáp án B
Câu 53 Hệ qủa của phản màng trong suốt:

A)        Giúp tinh trùng vượt qua màng bào tương của noãn.

B)        Giúp tinh trùng vượt qua màng trong suốt dễ dàng.

C)        Làm cho màng trong suốt bị trơ và không cho các tinh trùng khác gắn vào noãn.

D)        Noãn bào II hoàn thành lần phân bào thứ 2.

Đáp án C
Câu 54 Tinh trùng vượt qua các tế bào nang nhờ:

A)        Sự co bóp của tầng cơ đường sinh dục nữ.

B)        Tinh trùng tiết ra men hyaluronidase.

C)        Chất tiết của biểu mô đường sinh dục nữ.

D)        Chất tiết của noãn.

Đáp án B
Câu 55 Tinh trùng đi qua màng trong suốt nhờ:

A)        Phản ứng cực đầu.

B)        Phản ứng màng trong suốt.

C)        Phản ứng vỏ.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -A
Câu 56 Nguồn gốc của niệu nang:

A)        Nội  bì phôi.

B)        Nội bì túi noãn hoàng.

C)        Trung bì ngoài phôi.

D)        Cuống bụng.

Đáp án A
Câu 57 Các tinh trùng khác không thể gắn vào noãn nhờ :

A)        Phản ứng cực đầu.

B)        Phản ứng màng trong suốt.

C)        Phản ứng vỏ.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -B
Câu 58 Sự kiện không xảy ra trong quá trình thụ tinh :

A)        Tinh trùng qua lớp tế bào nang.

B)        Noãn bào II hoàn thành giảm phân 2.

C)        Tiền nhân đực và tiền nhân cái sát nhập vào nhau.

D)        Hợp tử phân cắt liên tục để tăng số lượng phôi bào.

Đáp án D
Câu 59 Sự thụ tinh không mang ý nghĩa :

A)        Tái lập bộ NST lưỡng bội.

B)        Xác định giới tính di truyền.

C)        Tăng khả năng di truyền của bố và mẹ.

D)        Khởi động sự phân cắt phôi.

Đáp án C
Câu 60 Yếu tố không ảnh hưởng đến sự thụ tinh.

A)        Số lượng tinh trùng và noãn trong mỗi lần giao hợp.

B)        Tỉ lệ tinh trùng bình thường.

C)        Khả năng chuyển động của tinh trùng.

D)        Thời điểm tinh trùng và noãn gặp nhau.

Đáp án A
Câu 61 Phôi dâu không có đặc điểm :

A)        Hình dáng giống quả dâu.

B)        Khoảng 12-16 phôi bào.

C)        Gồm khối đại nguyên bào và tiểu nguyên bào.

D)        Bắt đầu làm tổ trong niêm mạc tử cung.

Đáp án D
Câu 62 Đặc điểm không có của phôi nang :

A)        Xuất hiện khoang chứa dịch trong phôi.

B)        Gồm 2 cực: cực phôi và cực đối phôi.

C)        Không còn màng trong suốt.

D)        Xung quanh phôi lá nuôi biệt hoá thành 2 lớp: lá nuôi tế bào và lá nuôi hợp bào.

Đáp án D
Câu 63 Quá trình không xảy ra trong tuần phát triển đầu tiên của phôi:

A)        Tạo phôi dâu.

B)        Tạo phôi nang.

C)        Trứng làm tổ trong niêm mạc tử cung.

D)        Tạo nội bì và ngoại bì phôi.

Đáp án D
Câu 64 Thành phần không thuộc trung bì trong phôi:

A)        Trung bì màng ối.

B)        Trung bì cận trục.

C)        Trung bì bên.

D)        Trung bì trung gian.

Đáp án A
Câu 65 Nguồn gốc của hệ tiết niệu và hệ sinh dục:

A)        Trung bì cận trục.

B)        Trung bì bên.

C)        Trung bì trung gian.

D)        Trung bì màng đệm.

Đáp án C
Câu 66 Mô cơ có ngốc từ:

A)        Trung bì cận trục.

B)        Trung bì bên.

C)        Trung bì trung gian.

D)        Trung bì màng đệm.

Đáp án A
Câu 67 Cấu trúc không có nguồn gốc hoàn toàn từ trung bì:

A)        Mô liên kết chính thức, mô sụn, mô xương.

B)        Mô cơ vân, mô cơ trơn và mô cơ tim.

C)        Tuyến thượng thận.

D)        Tinh hoàn, buồng trứng.

Đáp án C
Câu 68 Cấu trúc không có nguồn gốc từ nội bì và ngoại bì:

A)        Biểu mô đường hô hấp.

B)        Biểu mô đường tiêu hoá.

C)        Niệu đạo nữ.

D)        Niệu đạo nam.

Đáp án C
Câu 69 Nguồn gốc của dây rốn:

A)        Cuống bụng.

B)        Cuống noãn hoàng.

C)        Cuống bụng và cuống noãn hoàng.

D)        Cuống bụng và niệu nang.

Đáp án C
Câu 70 Sự kiện không xảy ra trong tuần phát triển thứ 2 của phôi :

A)        Sự  tạo mầm phôi.

B)        Sự tạo khoang ối và màng ối.

C)        Sự tạo túi noãn hoàng nguyên phát.

D)        Sự tạo túi noãn hoàng thứ phát.

Đáp án A
Câu 71 Sự kiện xảy ra trong tuần phát triển thứ 2 của phôi :

A)        Trứng bắt đầu làm tổ trong niêm mạc tử cung.

B)        Trứng di chuyển vào khoang tử cung.

C)        Tạo ra nội bì và ngoại bì phôi.

D)        Tạo ra trung bì phôi.

Đáp án C
Câu 72 Sự kiện không xảy ra trong tuần phát triển thứ 2 của phôi :

A)        Tạo ra bản phôi lưỡng bì.

B)        Tạo khoang ngoài phôi.

C)        Tạo ra khoang ối và màng ối.

D)        Tạo ra đường nguyên thuỷ.

Đáp án D
Câu 73 Thời điểm tạo ngoại bì và nội bì trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Ngày thứ 6.

B)        Ngày thứ 7.

C)        Ngày thứ 8.

D)        Ngày thứ 9.

Đáp án C
Câu 74 Thời điểm tạo ra khoang ối và màng ối trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Ngày thứ 6.

B)        Ngày thứ 7.

C)        Ngày thứ 8.

D)        Ngày thứ 9.

Đáp án C
Câu 75 Thời điểm tạo ra túi noãn hoàng nguyên phát trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Ngày thứ 6.

B)        Ngày thứ 7.

C)        Ngày thứ 8.

D)        Ngày thứ 9.

Đáp án D
Câu 76 Thời điểm tạo ra trung bì ngoài phôi và khoang ngoài phôi trong quá trình phát triển cá thể:

A)        Ngày thứ 9 và 10

B)        Ngày thứ 10 và 11

C)        Ngày thứ 11 và 12

D)        Ngày thứ 12 và 13

Đáp án C
Câu 77 Thời điểm tạo ra túi noãn hoàng thứ phát trong quá trình phát triển cá thể:

A)        Ngày thứ 11.

B)        Ngày thứ 12.

C)        Ngày thứ 13.

D)        Ngày thứ 14.

Đáp án C
Câu 78 Thành phần không tham gia cấu trúc của màng đệm:

A)        Lá nuôi tế bào.

B)        Lá nuôi hợp bào.

C)        Trung bì màng ối.

D)        Trung bì màng đệm.

Đáp ánCâu 1   Phản ứng vỏ không có đặc điểm:

A)        Xảy ra khi tinh trùng gắn vào màng bào tương của noãn.

B)        Xuất hiện lớp hạt vỏ ở vùng bào tương ngay dưới màng noãn.

C)        Các hạt vỏ có dạng lysosom.

D)        Men được giải phóng vào khoảng quanh noãn hoàng.

Đáp án A
Câu 2   Yêú tố không giúp noãn vận chuyển về phía tử cung:

A)        Sự co bóp của tầng cơ vòi trứng.

B)        Lông chuyển tế bào biểu mô vòi trứng.

C)        Đặc tính hấp thu nước màng bụng của vòi trứng.

D)        Các chất tiết của các tế bào biểu mô vòi trứng.

Đáp án D
Câu 3   Tinh trùng chuyển động trong đường sinh dục nữ nhờ:

A)        Sự co bóp của tầng cơ đường sinh dục nữ.

B)        Sự chuyển động của lông chuyển các tế bào biểu mô đường sinh dục nữ.

C)        Sự cuốn theo nước màng bụng.

D)        Sự hỗ trợ các chất tiết đường sinh dục nữ.

Đáp án D
Câu 4   Đặc tính không thuộc fertilysin:

A)        Tăng tính chuyển động của tinh trùng.

B)        Ngưng kết tinh trùng trên bề mặt noãn.

C)        Bản chất là protein.

D)        Có tính đặc trưng cho loài.

Đáp án C
Câu 5   Receptor tinh trùng nguyên phát:

A)        mZP1

B)        mZP2

C)        mZP3

D)        mZP4

Đáp án C
Câu 6   Receptor tinh trùng thứ phát:

A)        mZP1

B)        mZP2

C)        mZP3

D)        mZP4

Đáp án B
Câu 7   Đặc điểm không có của protein gắn vào noãn nguyên phát:

A)        Thành phần cấu trúc thấy trên bề mặt tinh trùng.

B)        Gặp ở nơi noãn gắn vào.

C)        Nhận biết mZP2.

D)        Có ở lá ngoài của túi cực đầu.

Đáp án C
Câu 8   Đặc điểm không có của protein gắn vào noãn thứ phát phát:

A)        Thành phần cấu trúc thấy trên bề mặt tinh trùng.

B)        Gặp ở nơi noãn gắn vào.

C)        Nhận biết mZP2.

D)        Có ở lá ngoài của túi cực đầu.

Đáp án D
Câu 9   Nguồn gốc dịch phôi nang:

A)        Từ máu mẹ.

B)        Do niêm mạc tử cung.

C)        Các tiểu phôi bào tiết ra.

D)        Các đại phôi bào chế tiết.

Đáp án B
Câu 10 Sự phân cắt phôi không mang đặc điểm:

A)        Nối tiếp nhau liên tục hầu như không có gian kỳ.

B)        Phôi bào sinh ra sau có kích thước nhỏ hơn phôi bào sinh ra nó.

C)        Quá trình tổng hợp nhân và bào tương tích cực.

D)        Xảy ra trong quá trình vận chuyển của trứng trong vòi trứng.

Đáp án C
Câu 11 Phôi nang không có đặc điểm :

A)        Có 30-32 phôi bào.

B)        Đang vận chuyển trong vòi trứng.

C)        Trong phôi xuất hiện khoang chứa dịch.

D)        Cực phôi lá nuôi biệt hoá thành 2 lớp: lá nuôi tế bào và lá nuôi hợp bào.

Đáp án B
Câu 12 Đặc điểm không có của phôi dâu:

A)        Xuất hiện vào khoảng ngày thứ 3 sau thụ tinh.

B)        Có 12-16 phôi bào.

C)        Đang được vận chuyển trong vòi trứng.

D)        Có 2 cực: cực phôi và cực đối phôi.

Đáp án D
Câu 13 Nguồn gốc của màng ối:

A)        Ngoại bì phôi.

B)        Nội bì phôi.

C)        Nội bì túi noãn hoàng.

D)        Lá nuôi hợp bào.

Đáp án A
Câu 14 Đặc điểm không có của nước ối:

A)        Khối lượng nước ối tăng dần.

B)        Sản sinh và hấp thu nước ối là một quá trình không đổi.

C)        Lượng nước ối được trao đổi với cơ thể mẹ qua tuần hoàn rau.

D)        Do các tế bào lá nuôi chế tiết.

Đáp án D
Câu 15 Màng ối và khoang ối không thực hiện chức năng:

A)        Che chở cho phôi thai chông những tác động cơ học từ bên ngoài.

B)        Cho phép thai cử động tự do.

C)        Làm cho thai không dính vào màng ối.

D)        Hạn chế dị tật bẩm sinh cho thai.

Đáp án D
Câu 16 Cấu trúc không hoàn toàn do ngoại bì thần kinh biệt hoá tạo thành:

A)        Hệ thần kinh.

B)        Võng mạc.

C)        Tuyến yên.

D)        Tuỷ thượng thận.

Đáp án C
Câu 17 Cấu trúc không hoàn toàn do ngaọi bì biệt hoá tạo thành:

A)        Da và phụ thuộc da.

B)        Hệ thần kinh.

C)        Niệu đạo man.

D)        Võng mạc mắt.

Đáp án C
Câu 18 Túi noãn hoàng của phôi động vật có vú không có đặc điểm và chức năng:

A)        Phát sinh từ nội bì.

B)        Nuôi dưỡng phôi.

C)        được tạo ra 2 lần.

D)        Được bọc ngoài bằng trung bì lá tạng.

Đáp án B
Câu 19 Nguồn gốc của niệu nang:

A)        Nội bì phôi.

B)        Nội bì túi noãn hoàng.

C)        Trung bì ngoài phôi.

D)        Trung bì phôi.

Đáp án B
Câu 20 Nguồn gốc của dây rốn:

A)        Cuống phôi (cuống bụng).

B)        Cuống noãn hoàng.

C)        Cuống phôi và cuống noãn hoàng.

D)        Cuống phôi và niệu nang.

Đáp án C
Câu 21 Dây rốn không có đặc điểm:

A)        Bọc ngoài là biểu mô màng ối.

B)        Phần trung tâm là chất đông Wharton.

C)        Có 1 động mạch và 2 tĩnh mạch rốn.

D)        Nối rốn thai với bánh rau.

Đáp án C
Câu 22 Đặc điểm của phản ứng màng trong suốt:

A)        Xảy ra trước phản ứng vỏ.

B)        Men được giải phóng vào khoảng quanh noãn hoàng

C)        Giúp tinh trùng vượt qua màng trong suốt dễ dàng.

D)        Làm mất khả năng xâm nhập của tinh trùng vào màng trong suốt.

Đáp án D
Câu 23 Vị trí không có trung bì trong phôi ở phía đuôi đĩa phôi :

A)        Màng họng.

B)        Màng nhớp.

C)        Túi noãn hoàng.

D)        Niệu nang.

Đáp án B
Câu 24 Cấu trúc không được tạo ra trong tuần thứ 3 của quá trình phát triển phôi:

A)        Cuống bụng.

B)        Niệu nang.

C)        ống thần kinh ruột-ruột.

D)        Dây sống.

Đáp án A
Câu 25 Nguồn gốc của trung bì phôi :

A)        Đường nguyên thuỷ.

B)        Nút Hesen.

C)        Dây sống.

D)        ống thần kinh - ruột.

Đáp án A
Câu 26 Sự kiện chính xảy ra trong tuần lễ thứ 4 của quá trình phát triển cá thể:

A)        Sự tạo thành trung bì phôi.

B)        Sự tạo ra dây sống và tấm trước dây sống.

C)        Sự tạo ra ống thần kinh - ruột.

D)        Sự tạo ra mầm các cơ quan.

Đáp án D
Câu 27 Sự biệt hoá của ngoại bì thần kinh không trải qua giai đoạn:

A)        Điểm thần kinh.

B)        Tấm thần kinh.

C)        Máng thần kinh.

D)        ống thần kinh.

Đáp án A
Câu 28 Các tế bào từ 2 bờ máng thần kinh di cư sang 2 bên tạo nên cấu trúc:

A)        Mào thần kinh.

B)        Hạch thần kinh.

C)        Túi não.

D)        ống tuỷ.

Đáp án A
Câu 29 Thời điểm thuận lợi cho trứng làm tổ:

A)        Trứng thụ tinh ở giai đoạn phôi nang.

B)        Cực phôi lá nuôi biệt hoá thành 2 lớp.

C)        Niêm mạc tử cung ở thời kỳ trước kinh.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -D
Câu 30 Đặc điểm không xảy ra trong tuần lễ thứ 2 của quá trình phát triển phôi:

A)        Phôi được vận chuyển trong vòi trứng.

B)        Ngoại bì và nội bì phôi được tạo ra.

C)        Túi noãn hoàng được tạo ra 2 lần.

D)        Hình thành cuống phôi.

Đáp án A
Câu 31 Cuống phôi có nguồn gốc từ:

A)        Trung bì màng ối.

B)        Trung bì ngoài phôi.

C)        Trung bì màng đệm.

D)        Trung bì túi noãn hoàng.

Đáp án B
Câu 32 Đặc điểm của cuống phôi:

A)        Chứa niệu nang.

B)        Có nguồn gốc từ trung bì ngoài phôi.

C)        Góp phần tạo ra dây rốn.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -D
Câu 33 Đặc điểm không thuộc các nhung mao đệm nguyên phát:

A)        Có mặt từ tuần thứ 3 của quá trình phát triển phôi.

B)        Bọc kín mặt ngoài của phôi.

C)        Trung mô màng đệm tạo thành trục nhung mao.

D)        Phủ ngoài  trục nhung mao là lá nuôi hợp bào.

Đáp án C
Câu 34 Đặc điểm của các nhung mao đệm thứ phát:

A)        Có mặt từ tuần thứ 3 của quá trình phát triển phôi.

B)        Bọc kín mặt ngoài của phôi.

C)        Trung mô màng đệm tạo thành trục nhung mao.

D)        Phủ ngoài trục nhung mao là lá nuôi hợp bào.

Đáp án C
Câu 35 Đặc điểm không thuộc các nhung mao đệm thứ phát:

A)        Trục nhung mao xuất hiện nhiều mạch máu.

B)        Bọc kín mặt ngoài của phôi.

C)        Màng đệm tạo thành trục nhung mao.

D)        Phủ ngoài trục nhung mao là lá nuôi.

Đáp án B
Câu 36 Trong thời gian có thai, nội mạc thân tử cung được gọi là:

A)        Màng rụng.

B)        Màng rụng tử cung.

C)        Màng rụng rau.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -A
Câu 37 Những biến đổi của màng rụng tử cung:

A)        Lớp trên biến đổi tạo ra lớp đặc.

B)        Lớp sâu tạo thành lớp xốp.

C)        Các tế bào liên kết của lớp đệm biến thành tế bào rụng.

D)        Tất cả các biến đổi trên.

Đáp án -D
Câu 38 Đặc điểm của màng rụng trứng.

A)        Là phần nội mạc tử cung được tái tạo sau hiện tượng làm tổ của trứng.

B)        Lớp nông tạo thành lớp đặc.

C)        Lớp sâu biển đổi tạo ra lớp xốp.

D)        Dày hơn màng rụng rau và màng rụng tử cung.

Đáp án A
Câu 39 Những biến đổi của màng rụng rau:

A)        Lớp nông biến đổi tạo ra lớp đặc.

B)        Lớp sâu biến đổi tạo thành lớp xốp.

C)        Các tế bào liên kết của lớp đệm biến thành tế bào rụng.

D)        Tất cả các biến đổi trên.

Đáp án -D
Câu 40 Biến đổi không xảy ra đối với màng rụng tử cung:

A)        Lớp trên biến đổi tạo ra lớp đặc.

B)        Lớp sâu tạo thành lớp xốp.

C)        Các tế bào liên kết của lớp đệm biến thành tế bào rụng.

D)        Bị phá huỷ một phần bởi các nhung mao đệm.

Đáp án D
Câu 41 Màng rụng rau không có đặc điểm cấu trúc và chức năng:

A)        Ghóp phần tạo ra rau.

B)        Lớp đặc bị phá huỷ tạo ra các khoảng gian nhung mao.

C)        Tạo ra lớp đặc và lớp xốp.

D)        Mỏng hơn màng rụng trứng.

Đáp án D
Câu 42 Vị trí bám của bánh rau:

A)        Đáy tử cung.

B)        Mặt trước hoặc mặt sau thân tử cung.

C)        Cổ tử cung.

D)        Tất cả các vị trí trên.

Đáp án -D
Câu 43 Bánh rau không có đặc điểm cấu tạo:

A)        Mặt trông vào khoang ối được phủ bởi màng ối.

B)        Do hai phần tạo thành: rau mẹ và rau thai.

C)        Có hình đĩa, đường kính khoảng 20cm.

D)        Phần rau mẹ có nguồn gốc từ màng rụng trứng.

Đáp án D
Câu 44 Từ tháng thứ tư, hàng rào rau không có lớp cấu tạo:

A)        Lá nuôi hợp bào.

B)        Lá nuôi tế bào.

C)        Mô liên kết của trục nhung mao đệm.

D)        Nội mô mao mạch đệm.

Đáp án B
Câu 45 Chức năng rau không thực hiện:

A)        Chức năng trao đổi chất.

B)        Chức năng nội tiết.

C)        Chức năng bảo vệ.

D)        Điều hoà thân nhiệt và giữ nhiệt độ ổn định cho thai.

Đáp án D
Câu 46 Vị trí thường xảy ra hiện tượng thụ tinh :

A)        1/3 ngoài vòi trứng.

B)        1/3 trong vòi trứng.

C)        Trên mặt buồng trứng.

D)        Nội mạc tử cung.

Đáp án A
Câu 47 Khi tinh trùng chui vào trong noãn, noãn ở giai đoạn:

A)        Noãn bào I.

B)        Noãn bào II.

C)        Noãn chín.

D)        Noãn nguyên bào.

Đáp án B
Câu 48 Sự thụ tinh được bắt từ khi :

A)        Tinh trùng vào bên trong đường sinh dục nữ.

B)        Tinh trùng đi qua lớp tế bào nang.

C)        Tinh trùng xuyên qua màng trong suốt.

D)        Tinh trùng tiếp xúc với noãn.

Đáp án D
Câu 49 Sự thụ tinh kết thúc khi :

A)        Tinh trùng xuyên qua màng trong suốt.

B)        Tinh trùng tiếp xúc với noãn.

C)        Tinh trùng chui vào bên trong bào tương của noãn.

D)        Tiền nhân đực và tiền nhân cái sát nhập lại.

Đáp án D
Câu 50 Đặc điểm không xảy ra trong giai đoạn năng lực hoá tinh trùng:

A)        Loại bỏ các glycoprotein có trên bề mặt cực đầu tinh trùng để tạo nên các lỗ thủng.

B)        Năng lực hóa tinh trùng ở tử trong tử cung hay vòi trứng.

C)        Sự năng lực hoá tinh trùng nhờ các chất tiết của tử cung hay vòi trứng.

D)        Cực đầu tinh trùng giải phóng các men.

Đáp án D
Câu 51 Giai đoạn phản ứng cực đầu của tinh trùng không có đặc điểm:

A)        Xảy ra khi tinh trùng đã được năng lực hoá.

B)        Xảy ra ngay sau khi tinh trùng vào bên trong đường sinh dục nữ.

C)        Xảy ra sau khi tinh trùng gắn vào màng trong suốt.

D)        Các men được giải phóng giúp tinh trùng đi xuyên qua màng trong suốt.

Đáp án B
Câu 52 Hệ qủa của phản ứng vỏ:

A)        Giúp tinh trùng đi xuyên qua màng trong suốt.

B)        Phản ứng màng trong suốt.

C)        Giúp tinh trùng vượt qua màng bào tương của noãn.

D)        Tinh trùng chui vào bào tương của noãn.

Đáp án B
Câu 53 Hệ qủa của phản màng trong suốt:

A)        Giúp tinh trùng vượt qua màng bào tương của noãn.

B)        Giúp tinh trùng vượt qua màng trong suốt dễ dàng.

C)        Làm cho màng trong suốt bị trơ và không cho các tinh trùng khác gắn vào noãn.

D)        Noãn bào II hoàn thành lần phân bào thứ 2.

Đáp án C
Câu 54 Tinh trùng vượt qua các tế bào nang nhờ:

A)        Sự co bóp của tầng cơ đường sinh dục nữ.

B)        Tinh trùng tiết ra men hyaluronidase.

C)        Chất tiết của biểu mô đường sinh dục nữ.

D)        Chất tiết của noãn.

Đáp án B
Câu 55 Tinh trùng đi qua màng trong suốt nhờ:

A)        Phản ứng cực đầu.

B)        Phản ứng màng trong suốt.

C)        Phản ứng vỏ.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -A
Câu 56 Nguồn gốc của niệu nang:

A)        Nội  bì phôi.

B)        Nội bì túi noãn hoàng.

C)        Trung bì ngoài phôi.

D)        Cuống bụng.

Đáp án A
Câu 57 Các tinh trùng khác không thể gắn vào noãn nhờ :

A)        Phản ứng cực đầu.

B)        Phản ứng màng trong suốt.

C)        Phản ứng vỏ.

D)        Tất cả đều đúng.

Đáp án -B
Câu 58 Sự kiện không xảy ra trong quá trình thụ tinh :

A)        Tinh trùng qua lớp tế bào nang.

B)        Noãn bào II hoàn thành giảm phân 2.

C)        Tiền nhân đực và tiền nhân cái sát nhập vào nhau.

D)        Hợp tử phân cắt liên tục để tăng số lượng phôi bào.

Đáp án D
Câu 59 Sự thụ tinh không mang ý nghĩa :

A)        Tái lập bộ NST lưỡng bội.

B)        Xác định giới tính di truyền.

C)        Tăng khả năng di truyền của bố và mẹ.

D)        Khởi động sự phân cắt phôi.

Đáp án C
Câu 60 Yếu tố không ảnh hưởng đến sự thụ tinh.

A)        Số lượng tinh trùng và noãn trong mỗi lần giao hợp.

B)        Tỉ lệ tinh trùng bình thường.

C)        Khả năng chuyển động của tinh trùng.

D)        Thời điểm tinh trùng và noãn gặp nhau.

Đáp án A
Câu 61 Phôi dâu không có đặc điểm :

A)        Hình dáng giống quả dâu.

B)        Khoảng 12-16 phôi bào.

C)        Gồm khối đại nguyên bào và tiểu nguyên bào.

D)        Bắt đầu làm tổ trong niêm mạc tử cung.

Đáp án D
Câu 62 Đặc điểm không có của phôi nang :

A)        Xuất hiện khoang chứa dịch trong phôi.

B)        Gồm 2 cực: cực phôi và cực đối phôi.

C)        Không còn màng trong suốt.

D)        Xung quanh phôi lá nuôi biệt hoá thành 2 lớp: lá nuôi tế bào và lá nuôi hợp bào.

Đáp án D
Câu 63 Quá trình không xảy ra trong tuần phát triển đầu tiên của phôi:

A)        Tạo phôi dâu.

B)        Tạo phôi nang.

C)        Trứng làm tổ trong niêm mạc tử cung.

D)        Tạo nội bì và ngoại bì phôi.

Đáp án D
Câu 64 Thành phần không thuộc trung bì trong phôi:

A)        Trung bì màng ối.

B)        Trung bì cận trục.

C)        Trung bì bên.

D)        Trung bì trung gian.

Đáp án A
Câu 65 Nguồn gốc của hệ tiết niệu và hệ sinh dục:

A)        Trung bì cận trục.

B)        Trung bì bên.

C)        Trung bì trung gian.

D)        Trung bì màng đệm.

Đáp án C
Câu 66 Mô cơ có ngốc từ:

A)        Trung bì cận trục.

B)        Trung bì bên.

C)        Trung bì trung gian.

D)        Trung bì màng đệm.

Đáp án A
Câu 67 Cấu trúc không có nguồn gốc hoàn toàn từ trung bì:

A)        Mô liên kết chính thức, mô sụn, mô xương.

B)        Mô cơ vân, mô cơ trơn và mô cơ tim.

C)        Tuyến thượng thận.

D)        Tinh hoàn, buồng trứng.

Đáp án C
Câu 68 Cấu trúc không có nguồn gốc từ nội bì và ngoại bì:

A)        Biểu mô đường hô hấp.

B)        Biểu mô đường tiêu hoá.

C)        Niệu đạo nữ.

D)        Niệu đạo nam.

Đáp án C
Câu 69 Nguồn gốc của dây rốn:

A)        Cuống bụng.

B)        Cuống noãn hoàng.

C)        Cuống bụng và cuống noãn hoàng.

D)        Cuống bụng và niệu nang.

Đáp án C
Câu 70 Sự kiện không xảy ra trong tuần phát triển thứ 2 của phôi :

A)        Sự  tạo mầm phôi.

B)        Sự tạo khoang ối và màng ối.

C)        Sự tạo túi noãn hoàng nguyên phát.

D)        Sự tạo túi noãn hoàng thứ phát.

Đáp án A
Câu 71 Sự kiện xảy ra trong tuần phát triển thứ 2 của phôi :

A)        Trứng bắt đầu làm tổ trong niêm mạc tử cung.

B)        Trứng di chuyển vào khoang tử cung.

C)        Tạo ra nội bì và ngoại bì phôi.

D)        Tạo ra trung bì phôi.

Đáp án C
Câu 72 Sự kiện không xảy ra trong tuần phát triển thứ 2 của phôi :

A)        Tạo ra bản phôi lưỡng bì.

B)        Tạo khoang ngoài phôi.

C)        Tạo ra khoang ối và màng ối.

D)        Tạo ra đường nguyên thuỷ.

Đáp án D
Câu 73 Thời điểm tạo ngoại bì và nội bì trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Ngày thứ 6.

B)        Ngày thứ 7.

C)        Ngày thứ 8.

D)        Ngày thứ 9.

Đáp án C
Câu 74 Thời điểm tạo ra khoang ối và màng ối trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Ngày thứ 6.

B)        Ngày thứ 7.

C)        Ngày thứ 8.

D)        Ngày thứ 9.

Đáp án C
Câu 75 Thời điểm tạo ra túi noãn hoàng nguyên phát trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Ngày thứ 6.

B)        Ngày thứ 7.

C)        Ngày thứ 8.

D)        Ngày thứ 9.

Đáp án D
Câu 76 Thời điểm tạo ra trung bì ngoài phôi và khoang ngoài phôi trong quá trình phát triển cá thể:

A)        Ngày thứ 9 và 10

B)        Ngày thứ 10 và 11

C)        Ngày thứ 11 và 12

D)        Ngày thứ 12 và 13

Đáp án C
Câu 77 Thời điểm tạo ra túi noãn hoàng thứ phát trong quá trình phát triển cá thể:

A)        Ngày thứ 11.

B)        Ngày thứ 12.

C)        Ngày thứ 13.

D)        Ngày thứ 14.

Đáp án C
Câu 78 Thành phần không tham gia cấu trúc của màng đệm:

A)        Lá nuôi tế bào.

B)        Lá nuôi hợp bào.

C)        Trung bì màng ối.

D)        Trung bì màng đệm.

Đáp án C
Câu 79 Sự kiện chính xảy ra ở đầu tuần thứ 3 trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Sự xuất hiện đường nguyên thuỷ.

B)        Sự tạo ra túi noãn hoàng thứ phát.

C)        Sự tạo ra trung bì màng đệm.

D)        Sự tạo ra mầm các cơ quan.

Đáp án A
Câu 80 Vị trí không có trung bì phôi ở đầu đĩa phôi :

A)        Màng họng.

B)        Màng nhớp.

C)        Túi noãn hoàng.

D)        Niệu nang.

Đáp án A

 C
Câu 79 Sự kiện chính xảy ra ở đầu tuần thứ 3 trong quá trình phát triển của phôi:

A)        Sự xuất hiện đường nguyên thuỷ.

B)        Sự tạo ra túi noãn hoàng thứ phát.

C)        Sự tạo ra trung bì màng đệm.

D)        Sự tạo ra mầm các cơ quan.

Đáp án A
Câu 80 Vị trí không có trung bì phôi ở đầu đĩa phôi :

A)        Màng họng.

B)        Màng nhớp.

C)        Túi noãn hoàng.

D)        Niệu nang.

Đáp án AShare on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  1 comments:

  Hotline: 0984.260.391