Câu hỏi trắc nghiệm Miễn dịch - Sinh lý bệnh Tổng hợp ( Phần 1 )Câu hỏi số : 1

Bệnh tự miễn là:

1. Bệnh lý của sự kết hợp KN + KT Đ/S

2. Rối loạn vật chất di truyền Đ/S

3. Rối loạn tổng hợp Protein Đ/S

4. Rối loạn sản xuất KT Đ/S

5. Bệnh loạn Globulin Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 2

Cơ chế gây dung thứ miễn dịch:

1. Do kháng nguyên Đ/S

2. Do mất Clon Th tự phản ứng Đ/S

3. Giảm hoạt động Ts Đ/S

4. Tăng cường chức năng Ts Đ/S

5. Tăng hoạt hoá Th Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 3

Tự miễn là hoạt động:

A. Bảo vệ cơ thể

B. Căn bằng sinh lý

C. Triệu tiêu KN

D. Triệt tiêu KT

E. Loại bỏ các tế bào bị biến đổi
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là ......

Đáp án:Câu hỏi số : 4

Nguyên nhân gây bệnh tự miễn là:

1. Yếu tố di truyền Đ/S

2. Nhiễm khuẩn Đ/S

3. Suy dinh dưỡng Đ/S

4. Suy giảm miễn dịch Đ/S

5. Suy giảm miễn dịch Th không nhận biết được MHC lớp II Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 5

Nguyên nhân gây bệnh tự miễn là:

A. Nhiễm khuẩn

B. Do độc chất

C. Tia phóng xạ

D. Hormon

E. Di truyền
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là

Đáp án:Câu hỏi số : 6

Đáp ứng tự miễn là:

1. Quy luật sinh học Đ/S

2. Một ngoại hệ Đ/S

3. Biểu hiện bệnh lý Đ/S

4. Có thể Kt chống lại KN bản thân Đ/S

5. Hiện tượng quá mẫn Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 7


cột 1cột 2


Tất cả các trường hợp cơ thể sinh KT chống KN đều gây bệnh tự miễn

KT sinh ra tương tác với KN bản thân


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 8

Kháng thể dịch thể chủ yếu trong bệnh tự miễn là:

A. IgD

B. IgA

C. IgG

D. IgM
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 9

Kháng nguyên có vai trò trong bệnh tự miễn là:

A. Kháng nguyên bị biến đổi

B. Kháng nguyên hoà hợp tổ chức lớp I

C. Kháng nguyên hoà hợp tổ chức lớp II

D. Kháng nguyên có quyết định giống KN lạ

E. Kháng nguyên không được tiếp xuác với hệ thống MD
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 10

Cơ chế gây tự miễn:

A. Giải ức chế clon cấm

B. Giảm hoạt động Ts

C. Biến đổi kháng thể

D. Tăng hoạt động Ts

E. Tăng hoạt động Th
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 11

Cơ chế gây bệnh tự miễn:

1. Giải ức chế Glon cấm Đ/S

2. Suy yếu miễn dịch Đ/S

3. Giảm hoạt động của các tế bào viêm Đ/S

4. Tăng hoạt động TS Đ/S

5. Hoạt hoá Lympho B Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 12


cột 1cột 2


Nhiễm trùng sẽ dẫn đến một bệnh tự miễn

Vi khuẩn có những KN giống tổ chức của cơ thể


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 12

Tế bào tham gia trong bệnh tự miễn:

1. Đại thực bào Đ/S

2. Bạch cầu ái kiềm Đ/S

3. Lympho T Đ/S

4. Lympho B Đ/S

5. Bạch cầu ưa axit Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 13

Yếu tố môi trường tác động vào bệnh tự miễn:

A. Do thuốc

B. Yếu tố vật lý

C. Yếu tố hoá học

D. Nhiễm khuẩn

E. Chấn thương
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 14


cột 1cột 2


Bệnh tự miễn chỉ xảy ra khi có tác động của môi trường

Môi trường làm biến đổi KN bản thân biến đổi thành chất lạ


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý(câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 15
Bệnh viêm khớp dạng thấp tổn thương do

A. Qúa mẫn Typ III

B. Quá mẫn Typ I

C. Do quá mẫn Typ II

D. Quá mẫn Typ IV
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: ACâu hỏi số : 16
Giảm đau bạch cầu tự miễn tổn thương do

A. Nhiễm độc

B. Do quá mẫn Typ I

C. Do quá mẫn Typ II

D. Do quá mẫn Typ III

E. Do quá mẫn Typ IV
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: CCâu hỏi số : 17
Thiếu máu tan máu có cơ chế tổn thương của

A. Quá mẫn Typ I

B. Quá mẫn Typ II

C. Do Lympho kim

D. Quá mẫn Typ III

E. Quá mẫn Typ IV
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: BCâu hỏi số : 18

Tế bào quan trọng trong đáp ứng tự miễn:

A. Limpho B

B. Limpho Ts

C. Th

D. Ti

E. Đại thực bào
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 19

Bệnh Hashimoto có tổn thương của:

1. Quá mẫn Typ I Đ/S

2. Quá mẫn Typ II Đ/S

3. Quá mẫn Typ III Đ/S

4. Quá mẫn Typ IV Đ/S

5. Các gốc tự do, enzym huỷ hoại Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 20
Yếu tố gây tổn thương trong luput ban đỏ là

A. Bổ thể

B. Hoá chất trung gian

C. Phức hợp miễn dịch

D. Các tế bào thực bào

E. Các kinin huyết tương
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất và phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 21

Cơ thể tổn thương trong bệnh tự miễn là:

A. Các enzuym protein

B. Các gốc tự do

C. Phức hợp miễn dịch

D. Lymphokin

E. Bổ thể
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 22
Trong bệnh tự miễn tại nơi tổn thương có

A. Tự kháng thể

B. Kháng thể chống tổ chức bị bệnh

C. Bạch cầu trung tính

D. Lympho L

E. Đại thực bào
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 23

Cơ thể gây tổn thương trong bệnh tự miễn là:

A. Hoá chất trung gian

B. Lymphokin

C. Do các tế bào thực bào

D. Do Tc

E. Do sự kết hợp tự KT với KN bản thân
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 24

Các bệnh sau đây không phải là bệnh tự miễn:

A. Thiếu máu do kháng thể tự sinh

B. Giảm tiểu cầu do kháng thể

C. Giảm bạch cầu do kháng thể

D. Hashi moto

E. Sốc phản vệ
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 25
Các bệnh tự miễn sau đây là bệnh tự miễn cơ quan

A. Giảm tiêu cầu tự miễn

B. Viêm đa cơ

C. Giảm bạch cầu tự miễn

D. Viêm gan mạn tính tiến triển

E. Đái đường do kháng thể chống tế bào bêta
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 26

Các bệnh sau đây là bệnh tự miễn hệ thống:

A. Viêm não tuỷ

B. Viêm teo niêm mạc dạ dày

C. Viêm khớp dạng thấp

D. Viêm cầu thận

E. Bệnh Addison
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 27

Các bệnh sau đây là bệnh tự miễn hệ thống:

A. Viêm giáp trạng Hashimoto

B. Thiếu máu tan máu

C. Bất sản tinh trùng

D. Lupus ban đỏ

E. Viêm teo cơ niêm mạc dạ dày
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 28

Các bệnh sau đây là bệnh tự miễn:

1. Luput ban đỏ Đ/S

2. Protein Bencezones Đ/S

3. Bệnh Hashimoto Đ/S

4. Bệnh huyết thanh Đ/S

5. Bất sản tinh trùng Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 29

Các bệnh sau đây là bệnh tự miễn:

A. Viêm cầu thận

B. Nhãn viêm giao cảm

C. IDDM

D. Bệnh huyết thanh

E. VIêm não do vacxin
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 30

Các bệnh tự miễn sau đây là bệnh tự miễn cơ quan:

A. Lupus ban đỏ

B. Viêm khớp dạng thấp

C. Cứng bì hệ thống

D. Viêm khớp dạng thấp thiếu nhi (dưới 16 tuổi)

E. Bệnh nhược cơ năng
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 31
Các nguyên nhân gây viêm não sau đây có cơ chế tự miễn

A. Bại liệt

B. Dại

C. Não mô cầu

D. Virrut viêm não nhật bản

E. Viêm não sau tiêm vacxin dại
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 32

Các nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch mắc phải:

1. Vi khuẩn Đ/S

2. Phóng xạ Đ/S

3. Di truyền Đ/S

4. Virut Đ/S

5. Chấn thương Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 33

Phát hiện sauy giảm miễn dịch bằng:

A. Đếm tế bào lympho

B. Định lượng IgG

C. Định lượng IL 2

D. Làm phản ứng bì

E. Tìm sự có mặt của lymphokin
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 34

Suy giảm miễn dịch biểu hiện:

A. Xuất huyết

B. Rối loạn thần kinh

C. Các u ác tính

D. Các bệnh nhiễm trùng

E. Rối loạn tiêu hóa
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 35

Nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch nguy hiểm nhất hiện nay là:A. Vi khuẩn

B. Nhiễm độc

C. Bệnh ác tính

D. Virus HIV

E. Nhiễm xạ
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 36


cột 1cột 2


Trong thiểu năng miễn dịch bào giờ cũng nhiễm khuẩn nặng

Không có kháng thể dịch thể chống vi khuẩn


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 37

Trong hội chứng Digeoge tế bào bị tổn thương là:A. Tế bào gốc tuỷ xương

B. Lympho B

C. Đại thực bào

D. Lympho T

E. Tổn thương phối hợp
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 38

Hội chứng Bruton là:A. Suy giảm MD mắc phải

B. Suy giảm do thiếu tế bào T

C. Suy giảm do phối hợp

D. Suy giảm do thiếu tế bào gốc

E. Suy giảm do thiếu tế bào B
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 39
Hội chức Ataxia telangtecsia là bệnhA. Suy giảm do thiếu tế bào gốc

B. Suy giảm do thiếu tế bào T

C. Suy giảm do thiếu tế bào B

D. Suy giảm miễn dịch phối hợp
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 40


cột 1cột 2


TRong SCID thường do mẹ truyền cho con trai

Nó di truyền theo gen lặn nhiễm sắc thể X


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy khi chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 41
Suy giảm miễn dịch dòng B có các biểu hiện sauA. Lympho B trong máu giảm

B. Ig máu giảm

C. Hay mắc nhiễm khuẩn mủ cấp

D. Nhiễm khuẩn virus tái đi tái lại nhiều lần

E. Vẫn có khả năng chống ci khuẩn nội bào
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 42

Đánh giá thiểu MD dòng B dựa vào

1. Phản ứng huyết thanh Đ/S

2. Định lượng Ig Đ/S

3. Test bì với DNCB Đ/S

4. Nuôi cấy chuyển dạng Đ/S

5. ức chế di tản đại thực bào Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 43

Hội chứng Digeorge là:

A. Suy giảm MD phối hợp

B. Suy giảm do thiếu tế bào T

C. Suy giảm do thiếu tế bào B

D. Suy giảm do thiếu tế bào gốc

E. Suy giảm MD mắc phải
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 44
Võ gama globulin máu type swiss

A. Giảm tế bào T

B. Giảm tế bào B

C. Không có gama Globulin

D. Phối hợp

E. Khống có tế bào gốc
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 45

Trong hội chứng Digeorge là:

A. Không có tuyến ức

B. Dị dạng tim mạch

C. Thiểu sản tuyến ức

D. Suy tuyến cận giáp

E. Suy giảm đáp ứng MD qua trung gian tế bào
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 46

Đánh giá mức độ thiểu năng MD dòng T dựa vào

1. Đếm số lượng tế bào T Đ/S

2. Test bì với PPD Đ/S

3. Định lượng Ig Đ/S

4.Định lượng IL - 2 Đ/S

5. Xác định tiêu hoa bổ thể Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 47

Suy giảm miễn dịch dòng T có biểu hiện sau:

A. Giảm khả năng chống vi sinh vật nội bào

B. Giảm khả năng chống virus

C. Ig trong máu giảm

D. Tế bào LT trong máu giảm

E. Phản ứng Tuberculin âm tính
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 48

Trọng hội chứng SCID tế bào bị tổn thương:

A. Lympho B

B. Lympho T

C. Tổn thương phối hợp

D. Đại thực bào

E. Tiểu cầu
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 49

Hội chứng Wiskot - Aldrich biểu hiện:

A. Bệnh di truyền lặn NST X gặp ở con trai

B. Chàm nhiễm trùng

C. Xuất huyết

D. Giảm lympho bào

E. Giảm CD 4
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 50

Bội chứng bệnh lý do tổn thương tế bào dòng B:

1. Hội chứng Bruton Đ/S

2. Hội chứng Digeorge Đ/S

3. Hội chứng hong và good Đ/S

4. Giảm IgM Đ/S

5. Hội chứng Swiss Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lờiĐáp án:
Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  1 comments:

  Hotline: 0984.260.391