Câu hỏi trắc nghiệm Miễn dịch - Sinh lý bệnh tổng hợp ( Phần 6 )

Câu hỏi số : 251
cột 1
cột 2
Người ta không dùng hệ thống hồng cầu mẫn cảm trong nghiên cứu phát hiện bệnh viêm gan và giảng mai
Bổ thể không làm tan vỡ hồng cầu


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời.

Đáp án:Câu hỏi số : 252
cột 1
cột 2
Bổ thể có tính phàn vệ
Có C3a, C5a gây co cơ trơn, giãn mạch, tăng mạch, tăng tính thấm thành mạch giống Histamin


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 253

Các bệnh sau đây có rối loạn miễn dịch:

A. Đáp ứng quá mạnh (quá mẫn)

B. Đáp ứng quá yếu

C. Bong mảnh ghép

D. Đáp ứng lẫn lộn (tự miễn)

E. Bất thướng trong sinh sản các Globulin miễn dịch
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 254
cột 1
cột 2
Phản ứng vieem trong Test Penixilin và Test Tuberculin có cơ chế khác
Test Penixilin là quá mẫn tức khắc còn teeTesst Tuberculin là quá mẫn chậm


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 255

Viêm mũi dị ứng do:

A. Quá mẫn Typ I

B. Quá mẫn Typ II

C. Quá mẫn Typ III

D. Quá mẫn Typ IV
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 256

Kháng nguyên tham gia trong quá mẫn Typ I là:

A. Kháng nguyên hoà tan

B. Kháng nguyên không hoàn toàn

C. Kháng nguyên bám trên tế bào

D. Kháng nguyên tế bào

E. Kháng nguyên hoàn toàn
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 257

Yếu tố tham gia tróng typ I là:

A. Kháng nguyên không hoàn toàn

B. IgE

C. Tế bào Mastocyte

D. Bạch cầu ái kiềm

E. IgG
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 258

Yếu tố gây tổn thương trong quá mẫn typ I là:

A. Hoá chất trung gian

B. Enzym

C. C3a, C5a

D. Gốc tự do

E. Leucotrien
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 259

Kháng nguyên tham gia trong quá mẫn Typ II là:

A. Kháng nguyên hoà tan

B. Kháng nguyên hoàn toàn

C. Kháng nguyên tế bào và bám trên bề mặt tế bào

D. Kháng nguyên bám trên bề mặt tế bào

E. Kháng nguyên không hoà toàn
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 260

Yếu tố quá mẫn Typ II là:

A. Kháng nguyên

B. IgG

C. IgM

D. Hoá chất trung gian

E. Bổ thể
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 261

Yếu tố tham gia trong quá trình mẫu Typ III là:

1. KN hoà tan Đ/S

2. KN tế bào Đ/S

3. IgE Đ/S

4. IgM Đ/S

5. IgG Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 262:

Kháng nguyên tham gia trong quá mẫn tip II là:

A. KN tế bào

B. KN hoà tan

C. KN bám tế bào

D. KN hoàn toàn

E. KN không hoàn toàn
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 263

Tế bào tham gia trong quá mẫn tip II:

1. Bạch cầu trung tính Đ/S

2. Tế bào Mastocyte Đ/S

3. Bạch cầu ưa axit Đ/S

4. Bạch cầu ái kiềm Đ/S

5. Hồng cầu Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 264

Kháng thể tham gia trong quá trình mẫn típ I là:

1. IgG4 Đ/S

2. IgE Đ/S

3. IgM Đ/S

4. IgD Đ/S

5. Kháng thể tế bào Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 265
Tế bào tham gia khi có sự kết hợp KN + IgE

A. Bạch cầu án kiềm

B. Tế bào cơ trơn

C. Tế bào Mastocyte

D. Đại thực bào

E. Bạch cầu kiềm và tế bào mast
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 266

cột 1
cột 2
Trong bệnh huyết thanh màng cơ bản cầu thận tổn thương không liên tục
Tổn thương là do sự nắng đọng phức hợp MD


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 267

Kháng thể tham gia trong quá mẫn tup II là:

1. IgE Đ/S

2. IgM Đ/S

3. IgD Đ/S

4. IgG Đ/S

5. IgA Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 268

Tế bào tham gia quan trọng trong quá mẫn tip I là:

1. Bạch cầu trung tính Đ/S

2. Bạch cầu ái kiềm Đ/S

3. Đại thực bào Đ/S

4. Tế bào Mastocyte Đ/S

5. Tiểu cầu Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 269

Một số bệnh có cơ chế rối loạn miễn dịch là:

A. Thiếu máu dung huyết tự miễn

B. Viêm cầu thận cấp

C. Thấp tim

D. Phù phổi cấp

E. Lupus ban đỏ
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 270

Cơ chế gây tổn thương trong quá mẫn typ III là:

A. Phức hợp miễn dịch

B. Bổ thể

C. Hoá chất trung gian

D. Kini huyết tương

E. TC
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 271
Tổn thương trong quá mẫn tip IV do

A. Lymphokin

B. Tc

C. Enzuym tiêu protein

D. Các gốc tự do

E. Cả lymphokin và Tc
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 272

Các yếu tố sau đây tham gia trong tổn thương của quá mẫn Typ III:

A. Hoá chất trung gian

B. Lymphokin

C. C'

D. Enzym

E. Sản phẩm của a. arachidoni
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 273

Sản phẩm gây tổn thương trong quá mẫn tip II là:

1. Hoá chất trung gian Đ/S

2. Bổ thể Đ/S

3. Sản phẩm hoạt hoá bổ thể Đ/S

4. Lymphokin Đ/S

5. Monokin Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 274

Tác dụng của hoá chất trung gian:

A. Co cơ trơn phế quản

B. Giãn cơ trơn mạch máu

C. Hoạt hoá hệ thống đông máu

D. Hoạt hoá hệ kinin huyết tương

E. Co thắt cơn trơn tiêu hoá
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếi trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 275
cột 1
cột 2
Quá mẫn típ IV có sự tập trung của các bạch cầu
Lymphokin có tác dụng thu hút bạch cầu


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 276
cột 1
cột 2
Qua mẫn Typ II có biểu hiện ở tổ chức cơ trơn
Bổ thể có thể tác động lên tế bào Mastocyte và BC ái kiềm giải phóng trung gian


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 277
cột 1
cột 2
Quá mẫn tip I xảy ra trên tổ chức có cơ trơn
Hoá chất trung gian có tác động lên cơ trơn


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với (ý) câu bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 278

Các yếu tố sau đây gây tổn thương trong quá mẫn Typ IV:

A. Enzym

B. Gốc tự do

C. IFN

D. C''

E. TNF
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 279
cột 1
cột 2
Trong quá mẫn tip II tế bào đích có kháng nguyên bị tan
Sự tác động của bổ thể vào tế bào đích


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 280

Trong quá mẫu Tip IV tấn công tế bào đích đòi hỏi phải có:

A. Sự hỗ trợ của KT dịch tễ

B. MHC

C. Đại thực bào

D. Các IL

E. Lymphokin
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 282

Cơ chế gây tổn thương trong qua mẫn Typ IV là:

A. Do lympho Tc

B. Do Lympho TDTH

C. Do lymphokin

D. Do các tế bào thực bào

E. Do bổ thể
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 283
cột 1
cột 2
Trong quá mẫn típ III tổ chức bị tổn thương
Phức hợp MD hoạt hoá bổ thể


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu ) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 284
cột 1
cột 2
Trong viêm cầu thận màng cơ bản của cầu thận bị tổn thương
Có kháng thể chống màng cơ bản cầu thận


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 285
cột 1
cột 2
Một số người sau khi thăm vườn bách thảo về bị  khó thở, hạ huyết áp
Bị dị ứng cới phần hoa, KN + KTDT Loại IgE giải phóng hoá chất trung gian
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 286

Sử dụng penicllin phải:

1. Thử test cho mọi trường hợp Đ/S

2. Chỉ thử test khi tiêm 2 lần Đ/S

3. Không cần thử khi uống Đ/S

4. Thử test khi chuyển lô thuốc Đ/S

5. Không cần thử test khi bôi dưới dạng mỡ Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 287
cột 1
cột 2
Tất cả các trường hợp tiêm penicillin lần 1 không thử Test
Dị ứng Penicillne chỉ xảy ra lần thứ 2, không ở lần 1
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 288

Biểu hiện bệnh lý của quá mẫn tip IV:

1. Viêm da tiếp xúc Đ/S

2. Hen phế quản Đ/S

3. Hiện tượng Tuberculin Đ/S

4. Sốc phản vệ Đ/S

5. Vỡ hồng cầu Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 289

Viêm cầu thận có cơ chế của:

A. Quá mẫn típ I

B. Quá mẫn tip II

C. Quá mẫn tip III

D. Quá mẫn tip IV
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 290

Trong bệnh u hạt mãn tính do tổn thương:

A. Lympho B

B. Lympho T

C. Bổ thể

D. Đại thực bào

E. Bạch cầu trung tính
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 291

Bệnh huyết thanh tổn thương do:

A. Lymphohin

B. Bổ thể

C. Hoá chất trung gian

D. Hệ kinin huyết tương

E. Các enzym tiêu protem
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 292

Những trường hợp cần phải thử Test khi dùng penicilin:

A. Tất cả mọi trường hợp

B. Sau khi đã dùng penicilin

C. Dùng lần đầu tiên

D. Người có cơ địa dị ứng

E. Khi đổi lô thuốc
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 293

Trong hen phế quản yếu tố gây bệnh quan trọng nhất:

A. Histamin

B. Serotonin

C. Leucotrien

D. Prostaglandin

E. SRS - A
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 294

Quá mẫn tip I tổn thương gặp ở:

A. Tổ chức cơ vân

B. Tổ chức cơ trơn

C. Thận

D. Khớp

E. Tim
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 295

Biểu hiện bệnh lý của quá mẫn tip III là:

1. Hen phế quản Đ/S

2. Bệnh huyết thanh Đ/S

3. Vỡ hồng cầu Đ/S

4. Hiện tượng arthus Đ/S

5. Bong mảnh ghép Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 296

Số phận của phức hợp MD trong cơ thể:

A. Giáng hoá

B. Thực bao tiêu hoá

C. Đào thải

D. Gây bệnh cho cơ thể

E. Giữ lại trong cơ thể
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 297

Viêm cầu thận tổn thương do:

A. Bổ thể

B. Phức hợp MD

C. Lymphokin

D. Tc

E. Hoá chất trung gian
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 398

Biểu hiện bệnh lý của quá mẫn típ I là:

1. Bệnh huyết thanh Đ/S

2. Hen phế quản Đ/S

3. Vở hồng cầu Đ/S

4. Viêm da tiếp xúc Đ/S

5. Bệnh Atopi Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 399

Biểu hiện bệnh lý của quá mẫn tip II là:

1. Sốc phản vệ Đ/S

2. Vỡ hồng cầu Đ/S

3. Bệnh huyết thanh Đ/S

4. Giảm tiểu cầu tự miễn Đ/S

5. Hiện tượng arthus Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 400

Yếu tố tổn thương trong viêm da tiếp xúc là:

A. Tc

B. Lymphokin

C. Hoá chaat trung gian

D. Cá tế bào thực bào

E. Các gốc bào tự do
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lờiĐáp án:
Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391