Câu hỏi trắc nghiệm Miễn dịch - Sinh lý bệnh tổng hợp ( Phần 5 )Câu hỏi số : 201
Những yếu tố và thành phần tham gia hoạt hoá C'' đường không đặc hiệu

1. P Đ/S

2. C5 Đ/S

3. C9 Đ/S

4. B Đ/S

5. D Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 202

Tính chất của 2 đừng hoạt hoá bổ thể là:

1. Tác nhân khởi phát đường cổ điển là phức hợp KN - KT Đ/S

2. Tác nhân khởi phát đường cạnh là một số kháng nguyên (không cần kháng thể) Đ/S

3. Đường cạnh cần Ca++ Đ/S

4. Cả 2 đường đến giai đoạn cuối đều làm tổn thương màng tế bào Đ/S

5. Đường cạnh xuất hiện muộn hơn trong quá trình tiêu hoá Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 203

Các yếu tố + Thành phần hoạt hoá C'' đường không đặc hiệu:

1. D Đ/S

2. B Đ/S

3. C3 Đ/S

4. C5 Đ/S

5. H Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 204

Protein điều hoà bổ thể khi thiếu hụt gây bệnh phù mạch thần kinh:

A. Chất ức chế C1

B. Yếu tố I (điều hoà bất thường hoạt hoá cổ điển)

C. Yếu tố H (điều hoà bất thường hoạt hoá cổ điển)

D. DAF (điều hoà bất thường hoạt tính C5 Convertase)

E. HRF (gây tan máu nội mạch)
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 205

Các yếu tố điều hoà hoạt hóa bổ thể:

1. C1 - INH ức chế C1 prs Đ/S

2. C1 INH ức chế C4b2b Đ/S

3. Yếu tố H kìm hãm C3 Đ/S

4. Yếu tố H tăng tác dụng của C3 Đ/S

5. Yếu tố P tăng tác dụng của C3 và C5 - convectase Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 206

Các rêxeptơ tế bào đối với C'' gồm:

1. CR1 (CD35) Đ/S

2. CD34 Đ/S

3. CR3 (CD11b/CD18) Đ/S

4. CD11c/CD 18 Đ/S

5. CD19 Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 207

Sự điều hoà hoạt hoá C'' đường cạnh (không đặc hiệu) gồm:

1. C3bH Đ/S

2. C3c và C3d Đ/S

3. Yếu tố P Đ/S

4. Yếu tố H Đ/S

5. C3b - INA Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 208

Những yếu tố nào ức chế hoạt hoá C'' gồm:

1. Protein G Đ/S

2. MCP Đ/S

3. Peorsorin Đ/S

4. DAF Đ/S

5. C5aR Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 209

Điều hoà hoạt hoá C'' giai đoạn tấn công màng gồm:

1. C5b, 6,7 Đ/S

2. C8, C9 Đ/S

3. DAF Đ/S

4. HRF Đ/S

5. PS Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 210


cột 1cột 2


Phần lớn các bệnh nhiẽm khuẩn nồng độ bổ thể bị giảm

Sự tăng sử dụng các thành phần của bổ thể vượt quá khả năng bù đắp của cơ thể


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 211

Tác dụng bệnh lý của C'' thể hiện trong:

1. Một số phản ứng phản vệ Đ/S

2. Một số quá trình duy giải nội mạch Đ/S

3. Bệnh lý FHMD Đ/S

4. Tham gia thải ghép mãn Đ/S

5. Tham gia thải ghép bán cấp Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 212

Tác dụng sinh học của một số thành phần bổ thể là:

1. C3a, C5a có tác dụng gây co cơ trơn, gây phản vệ Đ/S

2. C3a, C5a hấp dẫn bạch cầu trung tính Đ/S

3. C3a, c4b không có tac dụng hoạt hoá thực bào Đ/S

4. C5 - C9 làm tổn thương màng tế bào Đ/S

5. C2, C4 tác động đến mastoxit và bạch cầu ái kiềm Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 123


cột 1cột 2


Khi thiếu hụt C''. Dễ nhiễm khuẩn

Bổ thể bạch cầu N mất tác dụng


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữa cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 124

Phản ứng kết hợp bổ thể dùng để phát hiện :

1. Kháng thể chống lao Đ/S

2. Kháng thể chống liên cầu Đ/S

3. Kháng thể chống nhân Đ/S

4. Kháng thể chống hồng cầu Đ/S

5. Kháng thể chống Penixilin Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 225

Nhiễm khuẩn sinh mủ nặng do thiếu thành phần bổ thể sau:

A. C1

B. C2

C. C3

D. C4

E. C5
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 226

Người ta sử dụng hoạt tính gây tan tế bào của bổ thể để nghiên cứu những vấn đề sau:

A. Tạo hệ thống tan tiêu hồng cầu

B. Nghiên cứu các thành phần của bổ thể

C. Nghiên cứu vai trò của IgE

D. Nghiên cứu phát hiện bệnh giang mai, viêm gan

E. Nghiên cứu sự tan vỡ của vi khuẩn, tế bào ung thư
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 227

Các thành phần C'' làm vón tụ bạch cầu trung tính (N) tại ổ viêm gồm:

A. C3a

B. C3b

C. C5a

D. C3a

E. C3a và C4a
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 228


cột 1cột 2


Khi thiếu hụt hay nhiều thành phần C'' Dễ nhiễm khẩn tái phát

C''Tham gia tích cự trong đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 229

Tác dụng sinh học của hoạt hoá bổ thể là:

1. Phân huỷ tế bào mang kháng nguyên Đ/S

2. Ngăn cản hoà tan FHMD Đ/S

3. Hình thành phản ứng viêm Đ/S

4. Tăng lắng đọng FHMD Đ/S

5. Hạn chế quá trình đông máu tại ổ viêm Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 230

Vai trò của C3a là:

A. Co cơ trơn

B. Hình thành phản ứng viêm

C. Tăng tính thấm thành mạch

D. Hấp dẫn bạch cầu trung tính tại ổ viêm

E. Bám trên tế bào Mast bạch cầu ưa base
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 231

Tác dụng sinh học của hoạt hoá C'' là:

A. Loại trừ FHMD

B. Khử hạt tế bào Mát

C. Opsonin hoá thực bào

D. Tiêu huỷ tế bào lạ (VK, VR, nấm...)

E. Tăng tính thấm thành mạch
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 232

Vai trò của hoạt hoá C'' là:

1. Phân huỷ tế bào mang kháng nguyên Đ/S

2. Dãn cơ trơn Đ/S

3. Hạn chế tổn thương thành mạch Đ/S

4. Xử lý phối hợp miễn dịch Đ/S

5. Hình thành phản ứng viêm Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 233

Phức hợp có tính chất của một enzym tiêu protein:

1. EAC 19 (phức hợp hồng cần - kháng thể - bổ thể) Đ/S

2. EAC19rs Đ/S

3. BbC3b Đ/S

4. C4b2a Đ/S

5. EAC1, 4b, 2a, 3b Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 243

C3b tại ổ viêm sẽ:

1. Hoạt hoá Lympho B Đ/S

2. Hoạt hoá bạch cầu trung tính (N) Đ/S

3. Hoạt hoá tế bào Mast Đ/S

4. Hoạt hoá bạch cầu ưa háe Đ/S

5. Hoạt hoá lympho T Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 244

Tính chất của các sản phẩm được cấu tạo ra trong quá trình hoạt hoá bổ thể là:

1. Tất cả các phức hợp tạo ra trong quá trình hoạt hoá bổ thể đều là enzym Đ/S

2. Các enzym tạo ra trong quá trình hoạt hoá đều là proteaza Đ/S

3. Mọi thành phần của hệ thống bổ thể đều bị phân cắt trong quá trình hoạt hoá Đ/S

4. Kết thúc hoạt hoá bổ thể thường là hiện tượng ly giải tế bào Đ/S

5. Cơ sở men của hoạt hoá bổ thể có tính chất dây chuỗi và khuyết đại Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 245


cột 1cột 2


Có tai biến trong máu nội mạch trong bệnh nhiễm vi khuẩn Gram âm

Có bổ thể tham gia hoạt động hoá hệ thống đông máu


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 246

Kết quả của phản ứng bổ thể:

A. Dung giải tế bào có kháng nguyên

B. Giải phóng hoá chất trung gian

C. Hoạt hoá hệ thống đông máu

D. Hoạt hoá hệ Kinin huyết tương

E. Tăng khả năng kết dính miễn dịch
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 247

Các thành phần C'' làm tăng bạch cầu trong máu là:

A. C3e

B. C2b

C. C5a

D. C4a

E. C3a và C5a
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 248

Vai trò xử lý FHMD của hoạt hoá bổ thể gồm:

A. Giúp máu thải FHMD

B. Hoà tan FHMD

C. Xử lý FHMD

D. Giảm kích thước FHMD

E. Giảm lắng đọng FHMD
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 249


cột 1cột 2


Dùng hệ thống hồng cầu mẫn cảm để nghiên cứu phát hiện sự thiếu hụt thành 1 bổ thể

Bổ thể có tính chất làm tan vỡ hồng cầu


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 250


cột 1cột 2


C3a, C5a gây co trơn, dãn mạch tăng tính thấm thành mạch

Nó có thể gây hạ huyết áp như trong sốc phản vệ


A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1

B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng

E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án
Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391